wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2018 r.

Firma FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól prowadzi sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.i-fenix.pl prowadzony przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól , przy ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik, wpisany do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 657-243-31-28, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@i-fenix.pl, tel. 512-850-768


1. FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklep.i-fenix.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.i-fenix.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.i-fenix.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.i-fenix.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisania oświadczenia o rozwiązaniu umowy i przesłania na adres e-mail : sklep@i-fenix.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.i-fenix.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól której przedmiotem są usługi świadczone przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.i-fenix.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.i-fenix.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.i-fenix.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.i-fenix.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon ( w zależności od wyboru Klienta) . Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich oraz Poczty Polskiej ). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze firmy FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól, przy ulicy ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól dotycząca zakupu danego produktu w sklep.i-fenix.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.i-fenix.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro firmy FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól, które znajduje się przy ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.i-fenix.pl, FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.i-fenix.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu lub w kasie biura firmy FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól.W wybranych przypadkach FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online –

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Wysyłka . Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostępnym w zakładce Wysyłka

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.i-fenix.pl, FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni ( średni czas dostawy zamówień to 3-4 dni) od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura firmy FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól przy ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik. O możliwości odebrania zamówionego produktu FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep.i-fenix.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis w naszej firmie ”, produkt należy odesłać bądź dostarczyć na adres biura FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól  przy ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik po wcześniejszym kontakcie z firmą FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na sklep@i-fenix.pl lub w formie pisemnej na adres FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól podany w górnej części Regulaminu, na koszt FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora poda obsługa firmy FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól albo FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklep.i-fenix.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@i-fenix.plw okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól dokonanych przez Klienta zakupów , które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.i-fenix.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.i-fenix.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklep.i-fenix.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.i-fenix.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep.i-fenix.pl.

22. FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.i-fenix.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.i-fenix.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.i-fenix.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z sklep.i-fenix.pl

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól w ramach sklep.i-fenix.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl